Garaż blaszany czy murowany?

0
1330

Te dwa typy gara­żów dzieli wiele cech, mię­dzy innymi szyb­kość wzno­sze­nia. Garaż bla­szany jest zde­cy­do­wa­nie łatwiej­szy i szyb­szy do zmon­to­wa­nia, dzięki wiel­ko­ści poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów. Budowa bla­sza­nego odpo­wied­nika jest rów­nież mniej­sza, w trak­cie kon­struk­cji nie ma potrzeby uży­cia prądu. Można go ład­nie wykoń­czyć sto­su­jąc listwy wykoń­cze­niowe. Na budowę garażu muro­wa­nego trzeba poświę­cić dużo czasu. Potrzebne jest zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej w celu zasi­le­nia urzą­dzeń takich jak beto­niarka. Jest to też nie­mały wysi­łek bio­rąc pod uwagę zmien­ność warun­ków pogo­do­wych.

Koszty utrzy­ma­nia

Co do garażu bla­sza­nego, mate­riały z jakiego został stwo­rzony spra­wiają że koszty jakie trzeba wło­żyć w jego utrzy­ma­nie są wła­ści­wie żadne. Bla­chy nie trzeba impre­gno­wać, dla walo­rów wizu­al­nych wystar­czy co jakiś czas zmyć z niego zabru­dze­nia za pomocą węża ogro­do­wego. Jeżeli bie­rzemy pod uwagę garaż muro­wany, w wypadku uży­cia farby do jego poma­lo­wa­nia należy co jakiś czas ją odna­wiać. Z dru­giej strony jed­nak garaż muro­wany może wytrzy­mać dzie­siątki lat bez żad­nego wkładu, w prze­ci­wień­stwie do nie­któ­rych typów garaży bla­szanych które mogą być sto­sun­kowo mało odporne na warunki atmos­fe­ryczne czy wypadki. Mamy jed­nak do wyboru typy bla­chy z któ­rej wyko­nany garaż będzie trwały i solidny, będzie w sta­nie nam słu­żyć tak samo długo jak jego muro­wany odpo­wied­nik.

Funk­cjo­nal­ność

Pod wzglę­dem funk­cjo­nal­no­ści oba typy gara­żów nie róż­nią się mocno. W przy­padku garażu muro­wa­nego możemy w nim z łatwo­ścią zain­sta­lo­wać wiele dodat­ko­wych uspraw­nień takich jak półki na narzę­dzia, silosy. W garażu bla­szanym będzie to trud­niej­sze bio­rąc pod uwagę pla­stycz­ność mate­riału. Obec­nie na rynku domi­nuje typ garażu bla­sza­nego z powodu łatwo­ści jego kon­struk­cji. Aspekty wizu­alne rów­nież nie pozo­stają tutaj bez zna­cze­nia, oba typy garaży można upięk­szać, malo­wać. Mogą speł­niać wiele funk­cji, nie tylko do prze­cho­wy­wa­nia w nim pojaz­dów. Popu­larny.

Wygląd

Oba typy garaży przy odpo­wied­nim ich wyko­na­niu mogą być atrak­cyjne dla oka. Wiele osób myśląc garaż bla­szany ma na myśli bla­szaną budę która nie ma być ładna, a speł­niać swoją funk­cję. To jed­nak nie prawda gdyż można go wykoń­czyć, zmo­dy­fi­ko­wać tak że wizu­al­nie nie będzie wcale odsta­wał od muro­wa­nego odpo­wied­nika. Z kolei uroz­ma­ica­jąc wykoń­cze­nia garażu muro­wa­nego możemy dosto­so­wać kolory farby. Auto­ma­tycz­nie otwie­rane drzwi gara­żowe rów­nież są kom­po­nen­tem który przy­słu­guje obu typom schro­nień dla pojaz­dów czy narzę­dzi.

Wnio­sek jaki się z tego nasuwa jest taki że to wła­śnie garaże bla­szane są naj­lep­szym zasto­so­wa­niem. Jego koszt budowy jest nie­sa­mo­wi­cie niski oraz koszt jego eks­plo­ata­cji jest co naj­mniej kil­ku­krot­nie mniej­szy od garażu muro­wa­nego. Jest odporny na warunki zewnętrzne oraz łatwy w dosto­so­wa­niu do stylu życia. Ich wygląd jest nowo­cze­sny a budowa bar­dzo szybka. Obec­nie sto­suje się głów­nie garaże bla­szane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here